Międzynarodowa Konferencja

Współczesne zagrożenia
w miejscu pracy
– aspekt teoretyczny i praktyczny

6 – 7 Kwietnia 2017

Rzeszów, Politechnika Rzeszowska

Międzynarodowa Konferencja „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny” jest drugą cykliczną konferencją organizowaną przez Rzeszowski i Krakowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy współudziale Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dążeniem generalnym Konferencji jest wypracowanie optymalnych metod identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy pozwalających na adekwatne ich oszacowanie oraz rzetelną ocenę ryzyka zawodowego w dążeniu do skutecznego wyeliminowania tych zagrożeń ze środowiska pracy człowieka.

Na omawianą problematyką winno się próbować spojrzeć przez pryzmat podmiotowo-przedmiotowych reakcji w zakresie nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Koniecznym wydaje się podjęcie szerokiej współpracy podmiotów takich jak: pracodawcy, służby BHP, pracownicy, a także nauka, organy ochrony pracy, instytucje ubezpieczeniowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Przedmiotem współpracy wymienionych podmiotow jest: stanowienie legislacji, wprowadzanie nowych technologii i realizacja zamierzeń pozwalających na dokładną identyfikację zagrożeń i skuteczną eliminację związanego z nimi ryzyka ze środowiska pracy.

Zasadnym wydaje się przyjęcie tezy, że pierwszorzędnym elementem skutecznego zarządzania strategią bezpieczeństwa i zdrowia przy pracy jest profesjonalna wiedza praktyczna oparta na podwalinach teoretycznych. Uzbrojony w taką wiedzę pracodawca, pracownik służby BHP czy też pracownik stanowiskowy bez większego trudu potrafi zidentyfikować zagrożenia na stanowisku pracy, ale także wstępnie ocenić czy i jaki rodzaj środków ochrony jest niezbędny do eliminacji zagrożenia zwłaszcza w sytuacji, gdy zagrożenie jest realne. Wiedza ta niezbędna jest również przy wdrażaniu programów bezpieczeństwa, jako podstawowego nieodzownego instrumentu w dążeniu do zminimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Można śmiało zakładać, że realizowana w oparciu o przytoczone teorie strategia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, zdecydowanie przyczynia się do obniżenia kosztów i nakładów społecznych na pracę jak też poprawy kondycji ekonomicznej firmy.

Dlatego nasza konferencja skierowana jest do służby bhp, pracodawców, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, instytucji a także pracowników.

Patronat honorowy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Gorniczo-Hutniczej
Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
mgr inż. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Węgier w Krakowie
Tadeusz Ferenc – Prezydent miasta Rzeszowa

Komitet naukowy

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

dr hab. inż. Zbigniew Burtan – Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

dr Tadeusz Olejarz – Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

dr Adam Tittinger – WSIiZ w Rzeszowie

dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl. – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. P.Cz. – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD – Ekonomicka univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach

Komitet organizacyjny

mgr inż. Krzysztof Babka – Prezes OSPS BHP Oddział Rzeszów

mgr inż. Waldemar Dudek – Prezes OSPS BHP Oddział Kraków

dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

mgr Mariusz Błahuta – Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Rzeszów

dr Adam Tittinger – WSIiZ w Rzeszowie

dr inż. Mariusz Kapusta – Przewodniczący Komisji BHP, AGH Kraków

dr inż. Romuald Ogrodnik – Z-ca Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Marek Pers – Katedra Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

mgr Katarzyna Skorupa – OSPS BHP Oddział Rzeszów

mgr Aneta Ziomek – OSPS BHP Oddział Rzeszów

Piotr Szpyrka – Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kraków

mgr Justyna Moździoch – Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Rzeszów

inż. Dariusz Iskra – Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kraków

mgr inż. Magdalena Dudek-Waliczek – Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kraków

Andrzej Grabski – Prezes Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej

mgr Elżbieta Tarczoń – OSPS BHP Oddział Kraków

mgr Arkadiusz Leśniak-Moczuk – OSPS BHP Oddział Rzeszów

inż. Agata Wanowicz – OSPS BHP Oddział Rzeszów

mgr Dorota Trela-Bąk – OSPS BHP Oddział Rzeszów

PRELEGENCI

avatar
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Prorektor Politechniki Rzeszowskiej

avatar
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska

avatar
dr hab. inż. Zbigniew Burtan

Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie

avatar
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

avatar
dr inż. Mariusz Kapusta

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

 

avatar
mgr inż. Waldemar Dudek

Prezes OSPS BHP Oddział Kraków

 

avatar
mgr inż. Krzysztof Babka

Prezes OSPS BHP Oddział Rzeszów

 

avatar
mgr Mariusz Błahuta

Pełnomocnik ds. kontaktów z zagranicą OSPS BHP Oddział Rzeszów

 

avatar
mgr Wiesław Łyszczek

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie

 

avatar
dr Adam Tittinger

WSIiZ Rzeszów

 

avatar
dr inż. Romuald Ogrodnik

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

 

avatar
mgr inż. Zbigniew Janowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

 

avatar
mgr inż. Jerzy Janik

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie

 

avatar
mgr Elżbieta Tarczoń

OSPS BHP Oddział Kraków

 

avatar
Janusz Dziki

Kierownik Biura bhp i ochrony środowiska (ESH), Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

 

avatar
mgr inż. Jarosław Filipczak

Prezes firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J

 

avatar
mgr. Małgorzata Nietopiel

Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS centrala w Warszawie

 

avatar
Andrzej Grabski

Prezes Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej

avatar
inż. Agata Wanowicz

OSPS BHP Oddział Rzeszów

avatar
Gianluca Marcattilii

Prezes fimy FARAONE (Włochy)

avatar
mł. bryg. mgr inż. Mariusz Goclon

inżynier pożarnictwa, specjalista ds. BHP
zastępca naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie

avatar
Andrzej Płonka

Przewodniczący Okręgu Podkarpackiego Związku Zawodowego „Budowlani”

avatar
mgr Alicja Pazur

AWF Warszawa, UMCS Lublin

avatar
mgr Agnieszka Rybka

Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Rzeszowie

avatar
inż. Adam Ryłko

Prezes czeskiej organizacji ochrony pracy GRIMO

avatar
Dr Helena Koren

Chorwacki Instytut Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (Chorwacja)

avatar
Dr Sonja Damjanović Dešić

Chorwacki Instytut Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (Chorwacja)

avatar
Dr Mireya Rifá Fabregat

Organizacja AEPSAL, Członek Komisji Certyfikującej ENSPHO, Uniwersytet
Techniczny w Madrycie (Hiszpania)

avatar
inż. Viktor Kempa

European Trade Union Institute w Brukseli (Belgia)

avatar
Dr Anne Helbo Jespersen

Doktor nauk przemysłowych na Uniwersytecie Aaalborg (Dania)

avatar
prof. Konstantin Nikoloz Todradze

Prezes NACOT Rosja
Zarząd Główny ENSHPO (Rosja)

avatar
inż. Mészáros Balázs

MUFOSZ Węgierskie Stowarzyszenie Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia przy Pracy (Węgry)

avatar
inż. Ivan Pekar

Specjalista od zarządzania bezpieczeństwem wysokiego ryzyka z BOZPO SV (Słowacja)

avatar
inż. Martin Mokoš

przedstawiciel stowarzyszenia BOZPO Spoloćna Vizia S.O. (Słowacja)

PROGRAM

Rejestracja uczestników konferencji

9:00

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji oraz powitanie zaproszonych gości i uczestników

- prof. dr hab. Ostasz, dr hab. inż. Gędek, prof. PRz, dr Olejarz

10:00

Wystąpienie organizatorów i zaproszonych gości

- mgr inż. Krzysztof Babka, mgr inż. Waldemar Dudek, dr hab. Adrienne Körmendy - Konsul generalny Węgier

10:15

Przerwa organizacyjna

10:45

Wystąpienie przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej

- prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, dr hab. inż. Andrzej Pacana prof. PRz „Systemowe podejście do eliminacji zagrożeń w miejscu pracy”

11:00

Wystąpienie przedstawiciela Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

- dr. hab. Zbigniew Burtan „Analiza stanu bezpieczeństwa i wypadkowości w górnictwie podziemnym”

11:10

Wystąpienie Członka Komisji Certyfikującej ENSPHO

- dr Mireya Rifā Fabregat „Kwalifikacje pracownika służby BHP a konieczność europejskiej certyfikacji i standaryzacji usług bhp.”

11:20

Wystąpienie Dyrektora Departamentu Rehabilitacji ZUS (Warszawa)

- mgr. Małgorzata Nietopiel „ZUS dla poprawy bezpieczeństwa pracy”

11:30

Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie

- mgr Wiesław Łyszczek „Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce”

11:40

Wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

- mgr inż. Zbigniew Janowski „Rola Rady Ochrony Pracy w identyfikacji i budowie mechanizmów zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy”

11:50

Przerwa kawowa

12:00

Wystąpienie prezesa włoskiej firmy Faraone

- Gianluca Marcattilii „Spersonalizowany dobór urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości gwarancją bezpieczeństwa pracownika”

12:15

Wystąpienie przedstawicieli OSPSBHP o/ Rzeszów

- inż. Agata Wanowicz, mgr Mariusz Błahuta „Pejoratywne odczucia pracownika w aspekcie występowania psychospołecznych zagrożeń na stanowisku pracy.”

12:25

Wystąpienie przedstawiciela European Trade Union Institute w Brukseli

- inż. Viktor Kempa „Udział pracowników w systemie zarządzania bhp w firmie”

12:35

Wystąpienie przedstawiciela Węgierskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia Przy Pracy MUFOSZ

- inż. Mészáros Balzas „Szacowanie i zarządzanie ryzykiem na bazie analizy zagrożeń na stanowisku pracy.”

12:45

Wystąpienie przedstawiciela Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

- dr inż. Romuald Ogrodnik, dr inż. Mariusz Kapusta „Charakterystyka zagrożeń czynnikami występującymi w na stanowiskach pracy w górniczych zakładach odkrywkowych”

12:55

Wystąpienie Prezesa Czeskiej Organizacji Ochrony Pracy GRIMO

- inż. Adam Ryłko „Uwarunkowania prawne konieczne do identyfikacji i eliminacji zagrożeń na stanowisku pracy w Czechach”

13:05

Wystąpienie przedstawiciela Słowackiego Stowarzyszenia BOZPO Spoloćna Vizia S.O

- inż. Martin Mokoš, inż. Ivan Pekar „Zarządzanie bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, ochroną przeciwpożarową na stanowiskach pracy w Słowackiej republice”

13:15

Wystąpienie przedstawiciela WSIiZ Rzeszów

- dr Adam Titinger „Budowa kultury bezpieczeństwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”

13:25

Przerwa obiadowa

13:45

Panel dla wystawców

15:00

Epidemiologia chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego w Polsce w latach 2003-2015

- Agnieszka Rybka

15:30

Wystąpienie przedstawiciela Chorwackiego Instytutu Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy

- dr Sonja Damjanović Deŝić „Współczesne metody szacowania i analizy ryzyka zawodowego w Chorwacji”

15:40

Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Aaalborg w Kopenhadze (Dania)

- dr Anne Helbo Jaspersen „Afirmacja poprawy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Danii”

15:50

Wystąpienie Prezesa NACOT (Rosja)

- prof. Konstantin Nikoloz Todradze „Procesy identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ochrona pracowników na stanowiskach pracy w Federacji Rosyjskiej”

16:00

Wystąpienie przedstawiciela Chorwackiego Instytutu Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (Chorwacja)

- dr Helena Koren „ Identyfikacja zagrożeń psychospołecznych na stanowisku pracy”

16:10

Wystąpienie Dyrektora UDT Rzeszów

- mgr inż. Jerzy Janik „Dozór techniczny jako element systemu bezpieczeństwa urządzeń technicznych”

16:20

Wystąpienie przedstawiciela PZL Mielec A Sikorsky Company

- Janusz Dziki „Metody identyfikacji i eliminacji zagrożeń na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem ergonomii w PZL Mielec”

16:30

Wystąpienie Inżyniera pożarnictwa, specjalisty ds. BHP, zastępcy naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie

- Mł. Bryg. mgr. inż. M. Goclon „Przyczyny występowania zagrożeń pożarowych na stanowisku pracy”

16:40

Przerwa kawowa

16:50

Wystąpienie przedstawiciela OSPSBHP o/ Kraków

- mgr Elżbieta Tarczoń „Skutki ukąszeń kleszczy w Polsce wśród osób pracujących na zewnątrz”

17:00

Wystąpienie przedstawiciela OSPSBHP o/ Rzeszów

- mgr Arkadiusz Leśniak-Moczuk „Kwalifikowane standardy bezpieczeństwa w transporcie drogowym”

17:10

Wystąpienie Prezesa firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J

- mgr inż. Jarosław Filipczak „Identyfikacja i ocena zagrożeń. Zastosowanie narzędzi praktycznych”

17:20

Poziom dźwięku na lekcjach wychowania fizycznego w odniesieniu do poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8 godzinnego dnia pracy

- mgr Alicja Pazur - doktorant; AWF Warszawa, UMCS Lublin

17:30

Wystąpienie Przewodniczącego Okręgu Podkarpackiego Związku Zawodowego „Budowlani”

- Andrzej Płonka „Zagrożenia na placu budowy wobec oczekiwań pracowników w zakresie prewencji i kontroli warunków pracy”

17:40

Uroczysta kolacja

19:30

Wystąpienia rektora PRz, prorektora PRz oraz dziekana WZ PRz

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, dr hab. inż. Stanisław Gędek, Prof. PRz

10:00

Wystąpienia zaproszonych gości krajów europejskich

11:00

Dyskusja

12:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

- Podsumowanie konferencji poprowadzą: dr hab. inż Andrzej Pacana, prof. PRz, dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR i dr hab. inż. Zbigniew Burtan.

12:30

Zwiedzanie Politechniki oraz Rzeszowa*

- *) dla gości zagranicznych koszty ponoszą organizatorzy, a dla gości krajowych zwiedzanie odpłatne.

13:00

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU PRZED I W TRAKCIE TRWANIA KONFERENCJI.

GALERIA

USTAL TRASĘ DOJAZDU

Można wprowadzić swoją lokalizację i mapa ustali trasę.

Wprowadź swoją lokalizację w formularzu i wybierz środek transportu.

PROPOZYCJA PUNKTÓW NOCLEGOWYCH

Dbając o Państwa wygodę proponujemy kilka punktów noclegowych, z których można skorzystać biorąc udział w Konferencji. Jednocześnie prosimy dokonywać rezerwacji we własnym zakresie.

Dla gości zagranicznych koszty zakwaterowania pokrywa organizator.

Hotel Prezydencki

Hotel Prezydencki

Lokalizacja hotelu przy ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

REZERWUJ Dojazd z hotelu

Serdecznie polecamy Hotel Prezydencki!

Preferencyjne ceny dla uczestników konferencji!

Zarezerwuj telefonicznie pokój na hasło „BHP Konferencja”, w celu uzyskania preferencyjnej ceny.

  • 130 zł – pokój jednoosobowy ze śniadaniem
  • 110 zł / os. – pokój dwuosobowy ze śniadaniem
Rezerwacja telefoniczna pod numerem: +48 17-860-65-00

STRONA HOTELU

location-icon

ADRES

Politechnika Rzeszowska,

al. Powstańców Warszawy 12,
35-959 Rzeszów

Andrzej Pacana

app@prz.edu.pl

 

For guests from abroad English speaking information
by Katarzyna Skorupa +48 732-730-200

 

Zobacz na mapie

email-icon

KONTAKT

Mariusz Błahuta

+48 530-045-392

mambi1@wp.pl

Krzysztof Babka

+48 607-619-825

krzbabka@wp.pl

Zgłoszenia i materiały konferencyjne, referaty, wystąpienia, należy przesyłać na poniższy adres e-mail:

app@prz.edu.pl lub kontakt@konferencja-bhp.pl

Wytyczne Instruction for authors [EN]

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyślij wiadomość uzupełniając poniższy formularz.


Weź udział w konferencji

Współczesne zagrożenia w miejscu pracy
aspekt teoretyczny i praktyczny.

back to top