Regulamin Międzynarodowej Konferencji

„Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny”

Rzeszów, 6-7 kwietnia 2017 r.

Politechnika Rzeszowska, Aula V 1

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy Międzynarodowej Konferencji Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny, która organizowana jest Rzeszowski i Krakowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniu 06.04.2017 – 07.04.2017.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Karty zgłoszenia udziału. Regulamin wiąże Organizatora konferencji, Zamawiających i wszystkich uczestników.

§ 2

 1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem konferencji.
 1. Organizatorzy ustalają plan konferencji oraz zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego
  i kolejności wystąpień.
 1. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej, nie stanowią podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Organizatorów.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizatorzy zwrócą Zamawiającemu w pełnej wysokości po potrąceniu uzasadnionych kosztów administracyjnych.
 1. Prelegentom organizatorzy zapewniają sprzęt konieczny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Windows oraz pakietami biurowymi MS Office.
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

 

§ 3

 1. Zamawiający jak i Uczestnik konferencji zobowiązuje się zastosować do regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatorów.
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na Konferencji przez osoby biorące udział w konferencji.
 1. Osoby uczestniczące ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez Uczestnika osobom trzecim szkody oraz zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z konferencją, i zobowiązane są do pokrycia strat wynikłych z tego tytułu.

 

§ 4

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest :
 • zarejestrowanie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie http://konferencja-bhp.pl/ lub przesłanie pobranej na stronie karty zapisu
 • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów,
 • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatorów,
 • potwierdzenie obecności na miejscu w dniu rozpoczęcia Konferencji.

Wobec Uczestnika naruszającego przepisy prawa oraz zasady przyzwoitego zachowania, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika
z dalszego udziału w konferencji bez zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

§ 5

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 1. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia Organizatorzy informują zwrotnie pocztą elektroniczną wysyłaną na adres podany w zgłoszeniu w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatorów stanowi zawarcie umowy między Organizatorami, a zamawiającym/uczestnikiem.
 1. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Organizatorów możliwe jest zarejestrowanie uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencji, z jednoczesnym dokonaniem opłaty konferencyjnej gotówką.
 1. Opłaty za udział w Konferencji należy dokonać:

na rachunek Konferencji Międzynarodowej OSPS BHP oddział Rzeszów:

55 9096 0004 2013 0063 0542 0001

 • Koszty zakwaterowania nie są objęte opłatami konferencyjnymi. Rezerwacji noclegu uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Kontakt w sprawie noclegów: Aneta Ziomek, tel. 721 75 75 57, email: <ziomek@gmail.com>
 • Zgłoszenie udziału w Konferencji należy dokonać do 20.03.2017
 • Płatność za udział w konferencji należy dokonać do 20.03.2017
 1. Dane do rachunku Zamawiający podaje w Karcie zgłoszenia:
 • w przypadku opłaty indywidualnej: imię, nazwisko i adresu celem wystawienia rachunku,
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: nazwa i adres firmy oraz NIP,
 • w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełna nazwa firmy, adres, NIP oraz imiona i nazwiska osób, za które jest wnoszona opłata.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za udział w konferencji z podaniem danych uczestnika jak w ust. 5 na e-mail: kontakt@konferencja-bhp.pl

 

§ 6

 1. Zamawiający ma prawo odwołać udział Uczestnika lub delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona.
 1. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia konferencji. W takim przypadku Zgłaszający zobowiązany jest przedłożyć dokument jednoznacznie stwierdzający fakt upoważnienia Uczestnika do udziału w konferencji.
 1. Odwołania udziału Uczestnika w konferencji można dokonać najpóźniej do 24 marca 2017. Aby odwołanie było skuteczne, winno być przesłane na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej konferencji. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatorów e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 1. W przypadku odwołania Uczestnika w terminie określonym w pkt.3 dokonana opłata konferencyjna jest zwracana na poniższych zasadach:
 • przy rezygnacji zgłoszonej do 10.03.2017 r. – zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty,
 • od 11.03.2017 do 24.03.2017 r. – zwrócone zostanie 50% wniesionej opłaty,
 • przy rezygnacji zgłoszonej po 24.03.2017 r. – wniesiona opłata nie zostanie zwrócona.

 

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatorów należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej ciągu 7 dni od daty zakończenia konferencji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej krótkie uzasadnienie.
 1. Organizatorzy rozpatrzą reklamację w terminie do 7 dni od daty jej wpływu.
 1. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem konferencji nie uprawnia do zwrotu części opłaty.
 2. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników konferencji na czas jej trwania.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla powoda, a w przypadku konsumentów (nie-przedsiębiorców) właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika ( konsumenta ).
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy konferencji nie przekażą, nie sprzedadzą i nie użyczą zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
 1. Za członków Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP uznawane są osoby, które uiściły składkę członkowską za 2017 i rok poprzedni.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wykładni postanowień regulaminu
 2. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez organizatorów. Udział w konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo na których uczestnik został sfotografowany lub sfilmowany w ramach udziału w konferencji lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przez kamerą bądź pozował do zdjęcia.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania partnerom i sponsorom listy uczestników (wraz z ich imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, stanowiskiem i nazwą firmy)
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat konferencji oraz ich partnerów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9

 1. Publikację (artykuł naukowy w języku angielskim lub polskim), zgodną z wytycznymi, należy przesłać w terminie do 28.02.2017 r. na adres app@prz.edu.pl wraz ze skanem podpisanego oświadczenia umożliwiającego po pozytywnych recenzjach jego wydanie. Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres: OSPS BHP Oddział w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11A/304, 35-234 Rzeszów.
 2. Wynikiem wniesienia opłaty za recenzję artykułu oraz pozytywnej recenzji będzie jego publikacja.
back to top